Kinnitatud Huvikooli Kunstiring direktori käskkirjaga 01.09.2017 nr 01092017

Huvikooli Kunstiring arvutipargi kasutamise kord

Üldsätted

 1. Erahuvikool Huvikooli Kunstiring (edaspidi huvikool) arvutid, printerid, projektorid ja muud asjakohased seadmed ja tarvikud (edaspidi arvutipark) on ette nähtud õppetöö (arvutiõpetuse tunnid, ringitunnid, ainetunnid, jms) läbiviimiseks.
 2. Arvutipark on mõeldud kasutamiseks huvikooli õpetajatele ja õpilastele. Muudel isikutel on lubatud arvutipargiga toimetada ainult arvutipargi eest vastutava isiku (haldaja) või direktori loal.
 3. Vabal ajal, kui arvutipargiga õppetööd ei toimu, saab seadmeid kasutada ainult õpetaja juuresolekul.
 4. Arvutiparki kasutav õpetaja vastutab selle korrasoleku ja säilimise eest, kontrollib tunni lõppedes, et kõik seadmed oleks välja lülitatud.
 5. Arvutipargi juures ei viibita söögi ja/või joogiga.
 6. Õpetajal on õigus jälgida, mida õpilane arvuti taga teeb.
 7. Arvutipargi haldajateks on arvutiõpetaja, huvikooli direktor või direktori poolt volitatud isik.

Haldaja õigused

 1. Ainult arvutipargi haldajatel on õigus arvutipargi arvutitesse tarkvara installeerida ja seda sealt kustutada.
 2. Ainult arvutipargi haldajatel on õigus arvutipargis olevate seadmete ühendusi sh kaablivabu ühendusi ümber ühendada ja avada arvutite korpuseid ning otsustada ühe või teise programmi vajalikkuse üle.
 3. Arvutipargi haldajatel on õigus ajutistesse kataloogidesse salvestatud ja ilmselt õppetööd mittehõlmav info kustutada etteteatamata.
 4. Arvutipargi haldajad peavad tagama arvutipargi korrasoleku õppetööks.

Kasutaja õigused ja kohustused

 1. Arvutipargi kasutajad on kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja alluma õppetööd korraldava õpetaja või arvutipargi haldaja korraldustele.
 2. Kasutajal on õigus iseseisvalt kasutada arvutiparki õppetööks, õppematerjalide, koduste tööde, referaatide ja uurimuste ettevalmistamiseks juhul, kui selleks on arvutipargi haldajaga sõlmitud kirjalik kokkulepe.
 3. Õpilasest-kasutajal on õigus kasutada tunnis alati üht kindlaks määratud arvutit.
 4. Ühe arvuti taga võib korraga olla kuni kaks õpilast.
 5. Heli kuulamine ei tohi häirida õpetajat ja kaasõpilasi. Heli kuulatakse kõrvaklappe kasutades.
 6. Kasutajatel on keelatud omavoliliselt arvutitesse programme installeerida ja kustutada.
 7. Kasutaja teavitab arvutiklassi haldajat või õpetajat turvaintsidentidest.
 8. Keelatud on kasutajatele mittekuuluvate failide ja/või kaustade sisu muutmine.
 9. Isikliku andmekandja kasutamiseks tuleb küsida luba arvutipargi haldajalt või õpetajalt.
 10. Keelatud on viirusega nakatatud andmekandjate kasutamine.
 11. Huvikooli aineõpetajad võivad teha arvutipargi haldajale ettepanekuid arvutitesse uute programmide installeerimiseks.
 12. Kasutajal on õigus õpetaja korraldusel arvutipark (ja vajadusel ka muud seotud seadmed) tunni alguses sisse lülitada ja tunni lõppedes välja lülitada. Muude seadmete lülitite/nuppude vajutamine on keelatud.
 13. Kasutajal on keelatud segada teisi kasutajaid ja tahtlikult häirida arvutivõrgu funktsioneerimist.
 14. Huvikooli arvutites on keelatud vaadata ning levitada vägivalda, terrorismi ja rassismi õhutavaid ning pornograafilisi teoseid.
 15. Arvutimängude mängimine on arvutipargi arvutitega keelatud (välja arvatud õppeotstarbelised mängud õpetaja loal).
 16. Jututubade ja muude veebipõhiste suhtluskeskkondade külastamine on arvutipargi arvutitega keelatud.
 17. Kasutajate poolt arvutites kasutatav-hoitav informatsioon peab vastama üldtunnustatud eetilis-esteetilistele normidele.
 18. Kasutaja peab arvuti tagant lahkudes sulgema käivitatud rakenduste töö ja töökoha korrastama.
 19. Interneti kasutamisel tuleb jälgida netiketi reegleid.
 20. Kasutaja informeerib koheselt arvutipargi haldaja esindajat kahjustada saanud arvutipargi seadmest ja säilitab sündmuskoha võimalikult kahjujuhtumi järgses seisundis ning esitab selle arvutipargi haldaja esindajale ülevaatuseks. Kahjujuhtum peab jäädvustama fotodel, vajadusel lisama seletuskiri.
 21. Kasutaja suhtub arvutiparki heaperemehelikult. Kasutaja hüvitab tema tegevusest tulenenud arvutipargi mistahes seadme füüsilisest lõhkumisest või seadmesse installeeritud operatsioonisüsteemide kahjustamisest tulenenud kahju.

Reeglid, mille rikkumine toob kaasa karistuse

 1. Omavoliline programmide installeerimine või kopeerimine arvutitesse.
 2. Samuti selliste programmide või mängude kasutamine.
 3. Teiste kasutajate segamine nii otseselt kui ka kaudselt – arvutiklassis lärmamine või segamine, teiste kasutajate tegevuse põhjendamatu takistamine, ressursside tahtlik raiskamine, programmide tööle jätmine arvutisse jms.
 4. Arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks. Kõrvaliste kasutajanimede ja salasõnade kasutusele võtmine või üle kirjutamine.
 5. Kasutajatele mittekuuluvate failide ja kaustade sisu muutmine (kaasaarvatud töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine) ja viirusega nakatatud andmekandjate (mälupulgad, CD-d, jms) või failide teadlik kasutamine.
 6. Inventari määrimine, lõhkumine ja varastamine, arvutite ja lisaseadmete (v.a. meediaseadmete – kõrvaklapid, kõlarid, mikrofonid) ümberpaigutamine ruumis.

Karistused

 1. Ülalmainitud reeglite vastu eksimine on karistatav. Karistuse määra üle otsustavad haldajad juhindudes huvikooli Üldtingimustest. Suurema eksimuse korral delegeeritakse otsustamine kooli juhtkonnale.