PRIVAATSUSPOLIITIKA (GDPR – General Data Protection Regulation / IKÜM – Isikuandmete Kaitse Üldmäärus)

Kunstiringi privaatsuspoliitika kirjeldab Kunstiringi poolt isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja eesmärke. Isikuandmete esitajad on Kunstiringi kliendid ja nende poolt registreeritud osalejad või klientide ettevõtete esindajad.

Isikuandmete allikad

Reeglina esitab klient enda ja osaleja isikuandmed ise registreerimise või teenuste kasutamise käigus. Teenuseks loeme huvihariduse läbi viimist ja selle tegevusega seotud vahendite / tarvikute hankimise menetlemist.

Kunstiring säilitab kliendi poolt teenusega liitumisel esitatud andmed. Kunstiring võib paluda kliendil esitada andmeid kliendi enese, kliendi poolt registreeritud osaleja ja kliendi ettevõtte poolt registreeritud osaleja kohta, kontaktisiku nime ja kontaktandmed – näiteks isikukoodi, postiaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Eraldi palume klientidelt infot osalejate allergiate kohta, mis puudutavad infot nii toiduallergeenide, kui ka allergeenide kohta, mis võivad sisalduda huviringides kasutatavates värvides, voolimismaterjlides jms. Lisaks kogub Kunstiring tehnilisi andmeid huvihariduses osalemise ning Kunstiringi ja kliendi / kliendi poolt registreeritud osaleja / kliendi ettevõtte esindaja vahelise suhtluse kohta.

Arveldamisteenuse kasutamiseks peab klient esitama oma osalejate asjakohased isikuandmed. Kunstiring säilitab kliendi poolt teenuse kasutamiseks esitatud andmed, mis antud kontekstis hõlmavad tavaliselt selliseid isikuandmeid nagu nimi, kontaktandmed, makseinfo ja arveldatava teenuse kirjeldus. Kunstiring töötleb selliseid andmeid andmetöötlejana ainult enda nimel.

Õiguslik alus ja isikuandmete töötlemise eesmärk

Kunstiring töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  1. Isikuandmeid töödeldakse teenuse osutamise eesmärgil. Selline töötlemine põhineb lepingul ja kliendi ning Kunstiringi vahelisel kliendisuhtel. Registreerimise ajal kogutud isikuandmed on eeltingimuseks teenuse osutamiseks (omavaheliseks suhtluseks, ohutuks teenuse läbiviimiseks ja arveldamiseks). Kunstiring ei kasuta arvetel toodud isikuandmeid otseturunduseks.
  2. Kunstiringi kasutajaregistris salvestatud isikuandmeid kasutatakse kliendisuhte ja suhtluse haldamiseks ning ka teenuse turundamise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil pakkuda klientidele meie teenuste kohta asjakohast teavet ja reklaamida oma teenust.
  3. Kunstiringi eesmärk on pakkuda kvaliteetset teenust. Seega võib isikuandmeid kasutada turu, kasutajate ja teenuste analüüsimiseks teenuste arendamise ja nende kvaliteedi tõstmise eesmärgil. Selline töötlemine põhineb Kunstiringi õigustatud huvil kasvada ja areneda.

Isikuandmete jagamine

Meil on õigus isikuandmeid kolmandatele pooltele avaldada järgmistes olukordades:

  1. Kunstiringil on õigus teenuste pakkumisel alltöövõtjaid kasutada. Meie usaldusväärsed alltöövõtjad töötavad meie nimel ja neil ei ole iseseisvat õigust meie poolt neile avaldatud isikuandmeid kasutada. Tagame, et meie alltöövõtjad kasutavad isikuandmeid ainult meie juhiste alusel. Meie alltöövõtjatele kehtivad asjakohased turva- ja konfidentsiaalsusnõuded.
  2. Seaduse poolt sätestatud pädevate asutuste nõuete täitmiseks.
  3. Eeldusel, et andmete avaldamine on vajalik Kunstiringi õiguste kaitsmiseks, pettuse uurimiseks või meie klientide turvalisuse tagamiseks.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kõrvaldatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega.

Andmekaitse

Kunstiring rakendab vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid eesmärgiga kaitsta isikuandmeid lubamatu juurdepääsu, juhusliku või ebaseadusliku hävimise, manipuleerimise, avaldamise ja edastamise ning muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest. Füüsilisi andmeid säilitatakse lukustatult. Juurdepääs automaatselt töödeldavatele andmetele on Kunstiringi siseselt piiratud kasutajatunnuste ja salasõnadega ning isikuandmeid kaitsevad asjakohased andmekaitsemeetodid.

Küpsised

Küpsised on failid, mida kasutaja seade vastu võtab ja edastab, kui klient Kunstiringi teenust kasutab. Kunstiring võib küpsiseid ja muid taolisi võimalusi kasutada teenuste funktsioonide tagamiseks, nende kvaliteedi tõstmiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks. Kasutades meie teenuseid ja nõustudes küpsiste kasutamisega oma internetibrauseri seadetes, nõustub klient Kunstiringi küpsistega. Klient võib küpsiste kasutamise blokeerida, muutes brauseri seadeid. See võib aga mõjutada teenuste kasutaja kasutajamugavust.

Kliendi õigused ja isikuandmete kvaliteet

Kliendil on õigus keelata Kunstiringil töödelda oma isikuandmeid otseturunduse, kaugmüügi või muu otseturunduse, turuuuringute ja arvamusküsitluste läbiviimiseks. Soovitame klientidel käesoleva privaatsuspoliitika kontekstis Kunstiringi kontaktisikut sellisest keelust kirjalikult teavitada. Klientidel on õigus saada oma isikuandmed struktureeritud formaadis.

Kliendil on õigus teda puudutavate andmete osas järele pärida ning vastava päringu esitamisel saada andmetest koopia. Selline päring peab sisaldama teavet, mis on vajalik andmete leidmiseks, ning tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud dokumendina, mis on adresseeritud käesoleva privaatsuspoliitika raames Kunstiringi kontaktisikule.

Kui kliendi arvates haldab Kunstiring isikuandmeid probleemselt, on kliendil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Kunstiring hoolitseb töödeldavate isikuandmete kvaliteedi eest. Kunstiring parandab, kustutab või täiendab vigaseid, ebavajalikke, puudulikke või aegunud isikuandmeid omal algatusel või vastava andmesubjekti palvel. Siiski kannab esitatud isikuandmete kehtivuse ja kvaliteedi eest vastutust klient, kui andmete esitaja. Klient on kohustatud Kunstiringi teavitama muudatustest kliendi poolt esitatud andmetes. Vigaste andmete parandamiseks soovitatakse kliendil ühendust võtta Kunstiringi kontaktisikuga.

Privaatsuspoliitika muutmine

  1. Kunstiringil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat ja sellega seotud teavet muuta.
  2. Kunstiring ei vastuta kolmandate poolte privaatsuspoliitikate ega kolmandate poolte tegevuse käigus töödeldavate isikuandmete eest.
  3. Kunstiring teavitab kliente muudatustest olemasolevate kanalite kaudu.