Kunstiring MTÜ põhikiri
I Üldsätted
1.1. Kunstiring MTÜ (edaspidi nimetatud Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis
tegutseb avalikes huvides.
1.2. Seltsi asukohaks on Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.3. Seltsi põhitegevus on huvihariduse korraldamine, huvikooli tegevus. Huvikooli omanik on Kunstiring MTÜ.
1.4. Tegevuse eesmärk.
Seltsi põhitegevuseks on luua lastele, noortele ja täiskasvanutele (edaspidi nimetatud õppurid) mitmekülgse arengu ning huvihariduse omandamise võimalused spordi, muusika ja kunsti, looduse, tehnika ja üldkultuuri valdkonnas.
1.5. Ülesanded
1.5.1. Õppurite loomevõimete avastamine ja nende kavakindel arendamine, arvestades iga õppuri eripära;
1.5.2. Huvihariduse andmine looduse, muusika ja kunsti, spordi, tehnika ja üldkultuuri õppekavade alusel;
1.5.3. Huvitegevuseks ja täiendkoolituseks võimaluste loomine täiskasvanud õppuritele.
1.5.4. Ülesannete täitmisel osutab Selts tasulisi teenuseid vastavalt Seltsi juhtorgani pool kinnitatud hindadele.
II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning
väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik (sh ka juriidiline isik), kes
soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.
2.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
2.4.1. seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
2.4.2. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;
2.4.3. astub seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks.
2.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.
III Huvikooli struktuur
3.1. Huvikooli juhib direktor, kelle määrab Kunstiring MTÜ juhatus;
3.2. Õppealajuhataja ja loovjuht alluvad huvikooli direktorile.
3.3. Juhendatavad pedagoogid alluvad õppealajuhatajale.
IV Huvikooli juhtimine
4.1. Huvikooli juhtorgan on kooli direktor;
4.2. Huvikooli direktori pädevuses on:
4.2.1. juhtida ja esindada huvikooli;
4.2.2. kanda vastutust huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
4.2.3. korraldada huvikoolis õppetegevust lähtuvalt õppe- ja arengukavadest ning juhatuse otsustest;
V Õppekorralduse alused
5.1. Huvikoolis toimub õpe kooli omaniku kinnitatud ning Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel.
5.2. Huvikooli õppekavades teeb vajadusel ja õppeaasta lõppedes muudatusi huvikooli direktor ning need kinnitatakse huvikooli omaniku poolt.
5.3. Õpe toimub enamjaolt siseruumides. Õpe võib toimuda ka sobivate ilmastikutingimuste korral väljas (nt laagrites vms).
VI Õpilase huvikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord.
6.1. Huvikooli võivad õppima asuda kõik isikud pärast www.kunstiring.ee liitumisvormi täitmist ja registreerumist ja osalemisaja valiku kinnitust juhendavalt pedagoogilt. Igaks õppeaastaks tuleb teha uus registreerimisavaldus. Vastuvõtt toimub registreerimisavalduste laekumise järjekorras. Soovijad, kes kohe nimekirja ei mahu, jäävad ootejärjekorda ja saavad tulla huvikooli siis, kui koht vabaneb.
6.2. Õpilaste arv õpperühmas on kuni 20.
6.3. Õpilane arvatakse huvikoolist välja:
6.3.2. Õppuri või tema esindaja kirjaliku avalduse põhjal;
6.3.3. Kui õppemaks on tasumata;
6.3.4. Kui õppur rikub korduvalt huvikooli kokkulepped ja kodukorda.
VII Seltsi iikmete õigused ja kohustused 7.1. Seltsi liikmetel on õigus:
3.1.1. osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul; 3.1.2. olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks; 3.1.3. saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.
7.2. Seltsi liige on kohustatud:
7.2.1. järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
7.2.2. tasuma määratud liikmemaksu;
7.2.3. teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
7.2.4. tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
7.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.
7.4. Muud Liikmete õigused ja kohustused kehtestatakse juhatuse poolt.
VIII Üldkoosolek
8.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel
on üks hääl. 8.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
8.2.1. põhikirja muutmine; 8.2.2. eesmärgi muutmine ja tegevuse lõpetamise otsustamine;
8.2.3. juhatuse liikmete määramine;
8.2.4. revisjoni määramine ja kontroll juhatuse tegevuse üle;
8.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
8.2.6. seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
8.2.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
8.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
8.3.1. aastaaruande kinnitamiseks;
8.3.2. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad. Samuti 1/10 liikmete nõudmisel.
8.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele e-kirja kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
8.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud vähemalt poole seltsi liikmetest.
8.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.
IX Juhatus
9.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1 – 3 liiget.
9.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse tähtajatult.
9.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
9.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui 1 kord kvartalis.
X Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
10.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
10.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud
isikud.
10.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega teisele mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.