1. Üldsätted
1.1 Kunstiring MTÜ Huvikool Kunstiring (edaspidi koolituskeskus) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel õppekorralduse alustest, põhikirjast ja täiskasvanute täiendkoolituse kvaliteeditagamise juhendist täiskasvanute täienduskoolitusasutusele. Kunstiring MTÜ täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 224542.
1.2 Koolituskeskus korraldab haridusasutuste personalile (direktorid, õppealajuhatajad, õpetajad, abiõpetajad, tugiisikud) suunatud tööalast täienduskoolitust.
2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Koolitustegevus toimub koolituse tellijaga kokkulepitud sobivas linnas ja pindadel, mis vastavad tervisekaitsenõuetele.
2.2 Koolituse toimumise kohaks võivad olla nii koolituse tellija ruumid, kui ka renditud ruumid.
2.3 Koolitusgrupi suurus sõltub konkreetsest koolitusest. Iga koolituse eesmärk on tagada koolitusel osalejale individuaalne õppimine ja õpetamine kogu õppeprotsessi vältel.
3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, täienduskoolituse standardist ja hetke turuolukorrast ning vajadustest.
3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppeasutus;
2) õppekava nimetus;
3) õppekavarühm;
4) õppekeel;
5) koolituse sihtgrupp;
6) õpiväljundid;
7) koolituse maht;
8) õppekeskkonna kirjeldus;
9) koolituse sisu;
10) koolitaja andmed.
3.3 Õppekava pannakse kokku vastava sihtgrupi vajadustele tuginedes. Koolitused on valdavalt praktilise sisuga ja õpetatakse uusi oskusi läbi praktilise läbitegemise ja kogemuse.
4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Koolituste koolitajad peavad omama oma õpetatavas valdkonnas sobivat haridust ja/või omama õpetatavas valdkonnas kogemust, mida on võimalik tõendada.
4.2 Peale iga koolitust kogutakse osalejatelt tagasisidet ja selle läbi hinnatakse koolitaja töö tulemuslikkust.
5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Iga koolituse lõpus kogutakse õppijatelt tagasisidet ja selle hulka kuulub ka võimalus teha parandusettepanekuid.
5.2 Tagasiside kogumine toimub elektroonselt.
5.3 Koolituskeskuse juhtkond analüüsib tulemusi.
5.4 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, aadress, e-post, telefoni number ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel ja kooskõlas Kunstiringi Privaatsuspoliitikaga
6. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
6.1 Info toimuvate koolituste kohta on üleval lehel www.kunstiring.ee.
6.2 Koolitusele on võimalik registeeruda kodulehel oleva vormi kaudu.
6.3 Kõigile registeerunutele saadetakse registreeringu kinnitus.
6.4 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.
6.5 Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav ja motiveeriv keskkond.
6.6 Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal. Õppematerjal võib vastavalt kursusele olla paberkandjal või asuda sobivas veebikeskkonnas.
6.7 Kõikidel koolitusest osavõtjatel on võimalus kasutada tasuta internetiühendust.
6.8 Koolitusgruppide suurused sõltuvad koolituse sisust.