Erahuvikooli Huvikool Kunstiring põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Kunstiring MTÜ, registrikood 80391569, (edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on
Huvikool Kunstiring (edaspidi huvikool).
1.2. Huvikool on erahuvikool, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub huviharidust spordi,
muusika ja kunsti, looduse, tehnika ja üldkultuuri valdkonnas..
1.3. Huvikooli asukoht on Õismäe tee 5-12, 13514 Tallinn, www.kunstiring.ee
1.4. Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti keel.
1.5. Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2. Tegevuse eesmärk ja ülesanded
2.1. Huvikooli tegevuse eesmärgiks on luua lastele ja noortele võimalused isiksuse mitmekülgseks
arenguks ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.
2.2. Huvikooli ülesandeks on laste ja noorte loomevõimete arendamine ning võimaluste loomine vaba
aja mitmekülgseks sisustamiseks.

3. Struktuur
3.1. Huvikoolil on oma õppenõukogu.
3.1.1. Õppenõukogu tegevust juhib huvikooli direktor, kellele alluvad õppenõukogu liikmed.
3.1.2. Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.
3.1.3. Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle
juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
3.1.4. Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
3.1.5. Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas ja see on
otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas
õppenõukogu esimees.
3.1.6. Õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees.
3.1.7. Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord tehakse liikmetele teatavaks
vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.
3.1.8. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule
kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.
3.2. Huvikoolil on oma hoolekogu.
3.2.1. Hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Hoolekogu
liikmete volituste kestus on üks aasta.
3.2.2. Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja
huvikooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Huvikooli pidaja moodustab
kolme- kuni viieliikmelise hoolekogu.
3.2.3. Hoolekogu liikmed on huvikooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppeja
kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja ja lastevanemate esindaja.
3.2.4. Huvikooli hoolekogu ülesanded on:
3.2.4.1. hoolekogu teeb vajadusel huvikooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli
tegevuse üle;
3.2.4.2. hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta
ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;
3.2.4.3. hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse
hinnanguga huvikooli pidajale;
3.2.4.4. hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
3.2.4.5. hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
3.2.5. Huvikooli hoolekogu koosseis:
3.2.5.1. huvikooli direktor;
3.2.5.2. õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;
3.2.5.3. lastevanemate esindaja;
3.2.5.4. huvikooli pidaja esindaja.
3.2.6. Huvikooli hoolekogu valib enda hulgast esimehe.
3.2.7. Huvikooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
3.2.8. Huvikooli hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.
3.2.9. Huvikooli hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist
teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.
3.2.10. Huvikooli hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled
hoolekogu liikmetest.
3.2.11. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
3.2.12. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas kaks kolmandikku
koosolekul osalenud hoolekogu liikmetest.

4. Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus
4.1. Huvikooli direktori pädevus:
4.1.1. Direktor juhib huvikooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude
huvikoolis läbiviidavate tegevuste, huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite
õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
4.2. Huvikooli direktori ülesanded:
4.2.1. Direktor esindab huvikooli ja tegutseb huvikooli nimel, teeb huvikooli eelarve piires tehinguid,
mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
4.2.2. Direktor esitab huvikooli pidajale ja hoolekogule üks kord aastas ülevaate huvikooli
õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab
viivituseta huvikooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud
ettekirjutustest.
4.2.3. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
4.3. Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Direktori volitused kestavad
kogu direktori ametikohal töötamise jooksul.

5. Põhikirja muutmise kord
5.1. Huvikooli direktoril ja huvikooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid huvikooli põhikirja
muutmiseks.
5.2. huvikooli põhikirja muudatused kinnitab huvikooli pidaja.
5.3. Huvikooli põhikirja kinnitab huvikooli pidaja.

6. Õppekorralduse alused
6.1. Õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja
Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
6.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
6.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
6.2.2. õpingute alustamise tingimused;
6.2.3. õppeainete loendi ja mahu õppepäevades;
6.2.4. ainekavad;
6.2.5. õppeainete valiku võimalused ja tingimused;
6.2.6. õppeetappide (aasta, rühm, klass, kursus vms) ja huvikooli lõpetamise nõuded.
6.3. Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.
6.4. Õppeperiood kestab üldjuhul 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31. maini. Erinevate huvialade
puhul võib õppeperioodi kestus olla erinev.
6.5. Õppevaheaeg kestab üldjuhul 1. juunist 31. augustini. Erinevate huvialade puhul võib
õppevaheaegade kestus olla erinev.
6.6. Õppeperioodide ja õppevaheaegade erisused õppeaastate lõikes kehtestab direktor vähemalt 1
kuu enne vastava huviala õppeperioodi algust.

7. Õpilase huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise kord
7.1. Õpilane loetakse huvikooli vastuvõetuks pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku
esindaja ja huvikooli vahel lepingu sõlmimist.
7.2. Õpilane arvatakse huvikoolist välja pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja
huvikooli vahel sõlmitud lepingu lõppemist.
7.3. Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.
7.4. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise
aeg ja läbitud õppeainete loend.

8. Õpilaste õigused ja kohustused
8.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus:
8.1.1. tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade ning
kodukorraga;
8.1.2. nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
8.1.3. saada teavet huvikooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
8.1.4. nõuda huvikoolilt lepingu täitmist, sealhulgas õppemaksu hüvitamist ära jäänud tundide eest;
8.1.5. katkestada õpe ja lõpetada leping, teatades sellest ette vähemalt 1 kuu. Alaealise puhul saab
lepingu lõpetada tema seaduslik esindaja.
8.2. Õpilane on kohustatud:
8.2.1. järgima huvikooli kodukorda;
8.2.2. hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;
8.2.3. täitma muid seaduses ja huvikooli põhikirjas sätestatud kohustusi.

9. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused
9.1. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad ja teised kooli tegevusega seotud töötajad
tegutsevad käsundus- või töövõtulepingu alusel.
9.2. Töötajatel on õigus:
9.2.1. saada huvikooli direktorilt teavet töö korralduse kohta ja esitada huvikooli direktorile
ettepanekuid töö korraldamise parendamiseks;
9.2.2. saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.
9.3. Töötajatel on kohustus:
9.3.1. hoida huvikooli kasutuses olevat vara;
9.3.2. täita temaga sõlmitud lepingust tulenevaid ülesandeid.

10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste
andmise alused ja kord

10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab huvikooli pidaja vähemalt 14 päeva enne õppetöö algust.
10.2. Õppemaksu soodustuse, õppemaksust vabastamise ja õppetoetuste andmise aluseks on õpilase,
lapsevanema, koolitöötaja, huvikooli pidaja või mõne teise seotud osapoole tahteavaldus.
10.3. Huvikooli pidaja teeb otsuse iga juhtumi puhul eraldi.
10.4. Tahteavaldus esitatakse kirjalikult huvikooli pidajale. Huvikooli pidaja teeb otsuse hiljemalt ühe
kuu jooksul alates avalduse esitamisest. Avalduse lahendamise tingimused peavad olema avalikud
kõigile osapooltele.

11. Finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused
11.1. Huvikoolil on oma eelarve, mille kinnitab huvikooli pidaja.
11.2. Huvikooli eelarve tulud moodustuvad huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste
osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja huvikooli
õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest toetustest ja vahenditest.
11.3. Huvikooli kulud kaetakse huvikooli pidaja poolt kinnitatud eelarve alusel.
11.4. Huvikooli dokumentatsiooni peetakse huvikooli pidaja poolt kehtestatud korras.
11.5. Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded üks kuu peale
õppeperioodi lõppemist.

12. Huvikooli ümberkorraldamise alused ja tegevuse lõpetamise kord
12.1. Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.
12.2. Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise aluseks võivad olla muutused huvikooli
õppekorralduses, huvikooli töötajaskonnas, huvikooli õpilaskonnas, huvikooli töökeskkonnas,
huvikooli finantseerimises ja muudes huvikooli pidamiseks olulistes tingimustes.
12.3. Lisaks on huvikooli pidaja kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras huvikooli
tegevuse lõpetamise järgmistel juhtudel:
12.3.1. huvikooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
12.3.2. huvikooli pidaja on võtnud vastu otsuse, et huvikooli edasine tegevus on muutunud
mitteotstarbekaks;
12.3.3. huvikooli lõpetamine on seadusega ette nähtud.
12.4. Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast huvikooli õppeperioodi
lõppu põhikirjas sätestatud korras.
12.5. Huvikooli tegevuse lõpetamisest ja ümberkorraldamisest teavitatakse õpilasi, töötajaid, Eesti
Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejat ning Haridus- ja Teadusministeeriumit vähemalt neli kuud
ette.

Kinnitan
(digitaalselt allkirjastatud)
Ilmar Metsma
Huvikool Kunstiring direktor
Kunstiring MTÜ juhatuse liige
17. aprill 2016 a.