Üldtingimused

Mõisted:
1. Kunstiring – Huvikool Kunstiring, kelle eesmärgiks on lapse loovuse ja peenmotoorika arendamine. Huviharidus viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt antud erahuvikooli tegevusloa ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Erahuvikooli Huvikool Kunstiring pidaja on Kunstiring MTÜ.
2. Osaleja – alaealine, kelle on registreerinud tema eestkostja või täiskasvanu / eraisik / ettevõte
3. Leping – www.kunstiring.ee e-keskkonnas täidetud Huvikooliga Kunstiring Liitumise vorm.

Tingimused
1. Kunstiring toimub üks kord nädalas ja tund vältab 45 minutit.
2. Osalejad on kohal 5 minutit enne tunni algust. Osalejad lahkuvad tunni lõppedes 10 minuti jooksul.
3. Kõik töövahendid ja materjalid on Kunstiringi poolt (vt Pood)
4. Valminud tööd eksponeeritakse võimalusel lasteaia või muul näitusepinnal, arhiveeritakse digitaalselt Kunstiringi tarbeks ja edastatakse lapsevanemale.
5. Autoriõigused Kunstiringis osalejate loomingu osas kuuluvad Kunstiring MTÜ-le.
6. Kunstiringis osaleja nõustub Kunstiringi Privaatsuspoliitikaga. Kunstiring MTÜ säilitab õppeprotsessi käigus osaleja kohta saadud isikuandmed (osaleja nimi, vastutava või kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe päringute ning sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmäärusega Kunstiringi tegevuse parimaks planeerimiseks, huvide analüüsiks ning analüüsi tulemusel osalejale sobivate pakkumiste tegemiseks. Kunstiring MTÜ ei avalda temale teatavaks saanud osaleja andmeid kolmandale osapoolele.
7. Osaleja tasub Kunstiringis osalemise tasu ettemaksuna 5 (viie) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest Lepinguga kokkulepitud summa. Arveldamine toimub 1 kord kuus. Lepingus ettenähtud maksed tasub osaleja esitatud arvel näidatud arveldusarvele. Kui arvel näidatud kuupäevaks tasuda ei saa, palume sellest eelnevalt teavitada e-posti aadressil info@kunstiring.ee. Arve tasumisega hilinejale soodustused ei kehti. Kui osaleja ei osale jooksval õppeaastal Kunstiringi tundides selle toimumise aegadel, jääb osaleja poolt tehtud ettemaks Kunstiringile.
8. Osaleja puudumisel saab puudutud tunnid asendada jooksval õppeaastal Kunstiringi teistes huviringides.
9. Huviringi juhendaja puudumisel (haigestumine ja muud ootamatud objektiivsed põhjused) ning sellest tuleneva ära jääva tunni saab osaleja asendada Kunstiringi jooksva õppeaasta teise huviringi tunniga või poolte kokkuleppel muul ajal toimuva tunniga või tasaarveldatakse ära jäänud tunni maksumus järgmise kuu arvega.
10. Kui osaleja lahkumine lõppenud tunnist viibib p 2. näidatud ajast oluliselt pikemaks ja kui sellega kaasnevad täiendavad kulud, hüvitatakse need lapsevanema poolt Kunstiringi hinnakirja järgi (13€/tund).
11. Lapsevanem kohustub huviringi juhendajat teavitama osaleja erivajadustest (toiduallergia vms).
12. Muudes küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.