Kunstiringi kriisiinfo

Kunstiringi kriisiinfo

Head lapsevanemad, õpilased ja koostööpartnerid!

Loodame, et 2021-2022 õppeaasta on tegus ja vaatamata jätkuvale viiruseohule oskame turvaliselt huviringe läbi viia. Sel õppeaastal on meie huviringide tööformaadi valikus lisaks lähiõppele ka kaugõpe ja e-õpe. See tähendab, et saame huviharidusega tegeleda järjepidevalt.

Asjakohast infot saab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Koroonaviiruse riskitase Eestis on väga kõrge (28.10.2021 seis).

Huvihariduses ja -tegevuses tuleb järgida kõiki viiruse leviku piiramiseks kehtestatud reegleid ja igapäevaelu soovitusi.

 • Tallinna Lepistiku Lasteaia koroonaviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatati alates 01. novembrist 2021 kuni olukorra normaliseerumiseni huviringide tegevus (meil on peatamise tõttu pausil robootikaring). Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Lepistiku Lasteaia direktor Ülle Mandre telefonil +372 652 2956. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Südalinna Kooli koroonaviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatati alates 01. novembrist 2021 kuni olukorra normaliseerumiseni huviringide lähiõpe. Meil on peatamise tõttu lähiõppe pausil keraamikaring, mis hakkab toimuma e-õppe vormis. Malering toimub tavapäraselt lähiõppe vormis. TSK kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab TSK huvijuht Kadri Ainsalu telefonil +372 6180 154. Kui meie huvikoolile laekub asjakohast aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.

***

Alates 3. maist 2021 lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4. klassi lapsed, 9. ja 12. klasside õpilased ning kutsekoolide õpilased, kes sooritavad sel õppeaastal riigieksameid.

Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: soovitused ja korduma kippuvad küsimused.

***

COVID-19 piirangud pikenevad vähemalt kuni 25. aprillini 2021.

Vabariigi valitsuse korraldus 11. märtsist kuni vähemalt 11. aprillini 2021 kehtivatest piirangutest.

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe läbiviimine on siseruumides keelatud. Võimalusel tuleks tegevustega jätkata distantsilt. Üksinda võivad asutuse ruumides viibida nii juhendajad kui harrastajad. Näiteks võib juhendaja käia asutuse ruumides videotunde salvestamas või õpilane vajadusel üksi ruumi kasutamas.

***

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, treenimise ning täienduskoolituse ja -õppe puhul kehtivad 3.–28. märtsini 2021 täiendavad piirangud.

Üldhariduskoolide õppehoonetes jätkub 1.–28. märtsini tavapärane õppetöö vaid 1.–4. klassi õpilastele. Teised õpilased ei või sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda.

Piirangud ei kehti sama lasteaiarühma lastele, kes on igapäevaselt koos samas rühmas, ja nendele õpilastele, kellel on lubatud õppehoonetes viibida ja kes õpivad samas klassis, kuna puutuvad niigi igapäevaselt kokku.

Viiruse levik on Eestis laialdane, mistap kõikide piirangute mõte on vähendada inimestevahelisi kontakte, et katkestada nakkusahelad.

Siseruumides on lubatud üksnes individuaaltegevus.

 • Tegevusi võib viia läbi üksi või koos juhendaja või kaaslasega.
 • Teiste inimestega tuleb tagada vähemalt kahemeetrine vahemaa.
 • Tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Kui seni tuli sisetingimustes tagada, et ruumi täitumus ei oleks rohkem kui 50 protsenti, siis alates 3. märtsist 2021 väheneb lubatud täitumus 25 protsendile. Et tagada piisav hajutatus ja ohutus, eelkõige vältida teiste inimestega kokkupuuteid, on soovitatav tagada iga harrastajapaari kohta 20 ruutmeetri suurune ala, kus tegevusi ellu viia. Kui ruum on piisavalt suur, võib ühes ruumis olla individuaalselt tegutsejaid hajutatult ka rohkem, ent tuleb tagada, et ruumi täituvus ei oleks üle 25%. Näiteks tähendab see, et ei tohi korraldada grupitegevusi, ent noored võivad distantsi ja 25% täituvuse nõuet järgides viibida ja tegeleda individuaaltegevustega. Tegevuste piisava hajutatuse ja ohutuse, eeskätt kontaktide vältimise kindlustamiseks on soovitatav tagada iga harrastaja(paari) kohta 20m2 ala, mille sees tegevusi ellu viia.

***

Huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele 22. veebruarist 2021 kehtivad piirangud

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, treenimise ning täienduskoolituse ja -õppe puhul kehtivad alates 22. veebruarist vähemalt kaheks nädalaks täiendavad piirangud.

Siseruumides on keelatud rühmaviisilised tegevused.

 • Tegevusi võib viia läbi üksnes üksi või kahekaupa (koos juhendaja või kaaslasega).
 • Teiste isikutega tuleb tagada vähemalt kahemeetrine vahemaa.
 • Tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

1.–7. märtsini võivad üldhariduskoolide õppehoonetes viibida ainult 1.–4. klasside õpilased.

Teiste klasside õppijad võivad koolis viibida ainult juhul, kui nad:

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
 • vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
 • sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Õpperuumides tuleb kõiki tegevusi läbi viies tagada hajutatus. Väljaspool õpperuumi võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

***

Valitsus kinnitas ühtlustatud piirangud huviharidusele ja –tegevusele, noorsootööle ning täienduskoolitusele.

Piiranguid ühtlustatakse üle Eesti ja need hakkavad kehtima 1. veebruarist 2020 huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel kriis.ee.

***

Valitsus: hariduselu piirangutest Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 11. jaanuarist 2021

Kuni 17. jaanuarini on Harjumaal ja Ida-Virumaal keelatud sisetingimustes toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja –õpe ning sport. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.

Noorsootöö ning huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe on siseruumides lubatud üksnes nende gruppide põhiselt, kes kontaktõppes igapäevaselt kokku puutuvad. See tähendab näiteks, et kui pärast tunde on huvitegevusena ette nähtud kooli ruumes toimuv huviring, kus osalevad ühe klassi, grupi või rühma lapsed, võib ringi tegevus toimuda. Oluline on jätkuvalt vältida eri klasside, gruppide ja rühmade kokkupuuteid.

***

31. detsembri 2020 seisuga teadaolevad hariduselu piirangud pärast 10. jaanuari 2021

Vabariigi Valitsuse korraldus COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalike meetmete ja piirangute osas alates 11. jaanuarist 2021.

Valitsus otsustas, et Harjumaal ja Ida-Virumaal saavad 1.-4., 9. ja 12. klass ning ülejäänud 13 maakonnas kõik haridusastmed jätkata 11. jaanuarist ettevaatusabinõusid kasutades kontaktõppel. Vabariigi Valitsus hindab olukorda ja vaatab kõik piirangud üle hiljemalt 7. jaanuaril.

Haridus- ja Teadusministeerium on kirjeldanud stsenaariumid õppetöö korraldamiseks uuel aastal. Stsenaariumite rakendamisel tuleb lähtuda piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

Noorsootöö, huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja täiendusõpe

Siseruumides toimuv noorsootöö, huviharidus ja -tegevus ning täiendkoolitus ja täiendusõpe on kuni 10. jaanuarini 2021 lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt, mis tähendab, et Huvikooli Kunstiring huviringe siis ei toimu. Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest. Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga rühmas, kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega.

 • Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
 • Siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist.
 • Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendusõppel ja täienduskoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

***

Valitsus kehtestas alates 14. detsembrist 2020 kuni 3. jaanuarini 2021 koroonaviiruse ohjeldamiseks täiendavad piirangud   noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele.

Vabariigi Valitsuse korraldus nr 440, 10. detsember 2020

Alates 1. jaanuarist 2021 jätkub haridusasutustes õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.
Niisamuti kohaldatakse alates 4. jaanuarist 2021 huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele enne 14. detsembrit 2020 kehtinud piiranguid (kuni 10-liikmelistes gruppides toimuv tegevus), kui valitsus viiruse leviku tõttu teisiti ei otsusta.

Vastavalt valitsuse korraldusele 23. novembrist 2020 on siseruumides toimuv huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes siis, kui:

 1. Osalejate arv grupis on kuni 10 inimest (lisaks neile juhendaja või teener) ning on tagatud, et ei puututa kokku teiste gruppidega.
 2. Osalejad kannavad maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 3. Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist. 
 4. Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Huvikooli Kunstiring poolt korraldatavates huviringides on ülalnimetatud kriteeriumid täidetud ning me jätkame huviringide tööga haridusasutustes, kus see on võimalik ja meie õpetaja on õpilastele alati olemas.

Terviseameti korraldus, 23. november 2020

Terviseameti pöördumine ja soovitused huvihariduse korraldamiseks, 19. november 2020.

Huvikooli Kunstiring 2020-2021 õppeaasta on alanud ja toimub võimalikult tavapäraselt. Meie huvikool suhtleb tihedalt kõikide meie partner-haridusasutustega (lasteaiad ja koolid) kontaktõppe toimumise osas. Otsused huviringide kontaktõppe tundide toimumise osas langetatakse iga meie partner-haridusasutuse juhtkonna poolt nende oludele vastavalt. Niipea, kui meie huvikooli partner teatab muudatustest tavapärases töös, informeerime sellest koheselt lapsevanemaid ja õpilasi.

Huviringide peatamisest tulenevalt ära jäänud tunnid, mille eest oleme vastavalt meievahelisele koostöölepingule arve esitanud, viime läbi ja jätkuvad peale kollasest stsenaariumist tulenevat pausi.

 • Tallinna Heleni Kooli juhtkond teatab, et alates 14. detsembrist 2020 kuni 4. jaanuarini 2021 on viiruseohu tõttu peatatud huvihariduse tunnid. Täpsemat infot huviringide taastoimumise kohta saab Heleni Kooli huvijuhilt Silja Kreegimäelt telefonil +372 5360 7007. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Vormsi Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 04. detsembrist 14. detsembrini 2020 kõik huviringid. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Liivaku Vormsi direktor Sirly- Eneken Praun telefonil +372 526 7190. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Liivaku Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 09. novembrist kuni olukorra normaliseerumiseni kõik huviringid. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Liivaku Lasteaia õppealajuhataja Karin Mägi telefonil +372 652 1649. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Lasteaed Mooniõied pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 04. novembrist kuni olukorra lahenemiseni huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Lasteaed Mooniõied direktor Lea Treiberg +372 527 6619. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Kristiine Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 03. novembrist kuni 23. novembrini huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Kristiine Lasteaia õppealajuhataja Liina Kala telefonil +372 651 3749. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Loitsu Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 03. novembrist huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Loitsu Lasteaia õppealajuhataja Katrin Kalme telefonil +372 5303 3141. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Lauliku Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 02. novembrist kuni 22. novembrini 2020 kolmeks nädalaks huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Lauliku Lasteaia direktor Agi Salumets telefonil +372 525 9116. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Lepistiku Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatati alates 02. novembrist 22. novembrini 2020 kolmeks nädalaks huviringide tegevus. Kuna lasteaia juhtkond hindab olukorda tõsiseks, pikendatakse pausi 10. jaanuarini 2021. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Lepistiku Lasteaia direktor Ülle Mandre telefonil +372 652 2956. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Kihnu Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 10. septembrist 2020 kuni olukorra normaliseerumiseni Tallinna Kihnu Lasteaias huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Kihnu Lasteaia õppealajuhataja Anne-Ly Rumma +372 528 3154. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Magdaleena Lasteaia “Covid 19 leviku tõkestamise plaani” kohaselt peatatakse alates 02. septembrist 2020 jooksva õppeaasta esimesel poolaastal huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Magdaleena Lasteaia direktor Elen Kõima +372 656 1469. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.

***

Seoses COVID-19 pärgviiruse levikuga Eestis kehtestas valitsus 12. märtsil 2020 eriolukorra. Eriolukord kehtis 17. maini 2020. Täiendava teabe õppetegevuse piirangutest ja peatamistest leiate Eesti Vabariigi Valitsuse ja  Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Alates 16. märtsist 2020 peatati vabariigi valitsuse korraldusel huvihariduse andmine. See tähendab, et Huvikool Kunstiring huviringide kontakttunde eriolukorra perioodil ei toimunud, va juhul, kui on võimalik distantsõpe.

Haridus- ja Teadusministeerium teatas, et alates 15. maist 2020 on avanenud võimalus taastada kõigis haridusasutustes osaline kontaktõpe, kusjuures juhinduda tuleb võimalikust piirangutest loobumise kavast ja juhistest lasteaedade tegevuse korraldamisel.

Ära jäänud tunnid, mille eest olime vastavalt meievahelisele koostöölepingule arve esitanud, viisime läbi peale eriolukorraga seonduvate piirangute leevenemist. Kõiki katkenud toiminguid ja tegevusi jätkasime peale eriolukorrast tingitud pausi alanud 2020-2021 õppeaastal.

Huvikool Kunstiring hoiab Teid asjakohase teabega kursis.

Hoiame ennast ja hoolime teistest!