Mõisted:

 1. Kunstiring – Erahuvikool Huvikool Kunstiring, kelle eesmärgiks on õpilase loovuse ja peenmotoorika arendamine. Huviharidus viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt antud erahuvikooli tegevusloa ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Erahuvikooli Huvikool Kunstiring pidaja on Kunstiring MTÜ. Tegevustes juhindutakse Erahuvikool Huvikooli Kunstiring ja Kunstiring MTÜ põhikirjadest.
 2. Õpilane – isik (osaleja), kes on end registreerinud või kelle on registreerinud tema seaduslik esindaja või eestkostja / eraisik / ettevõte.
 3. Õppetund – huvikooli tund, milles toimub õppetöö ja mis vältab 45 minutit (so 1 akadeemiline tund). Õppetundi võib vastavalt vajadusele läbi viia erinevates õppevormides: a) lähiõpe – õpetaja ja õpilane on õppetöös samaaegselt ühes ruumis; b) kaugõpe – õpetaja ja õpilane on õppetöös samaaegselt ühes e-keskkonnas; c) e-õpe – iseseisev õpe kokkulepitud ajaperioodil.
 4. Õppeaasta – õppeaasta algab septembris ja lõpeb mais, jooksev õppeaasta vältab 8 kuud.
 5. Leping – www.kunstiring.ee e-keskkonnas täidetud Huvikooliga Kunstiring lepingulise liitumise Registreerumise vorm, mis tuleb uuendada ja esitada Kunstiringile igal jooksval õppeaastal enne õpilase õppetöös osalemist. Õppetöös osaleval õpilasel peab olema kehtiv Leping. Õppeaasta lõppedes Leping lõpeb. Uuel õppeaastal tuleb vormistada uus Leping

Tingimused:

 1. Kunstiring toimub vastavalt jooksva õppeaasta tunniplaanile.
 2. Õpilased juhinduvad vastava õppeaine tunniplaanist ja on kohal 5 minutit enne tunni algust ning lahkuvad tunni lõppedes 10 minuti jooksul.
 3. Kunstiringi poolt on töövahendid ja materjalid, välja arvatud personaalsed sporditreeningute ajal kasutatavad rõivad ja jalatsid.
 4. Kunstiringi IKT-valdkonna õppetegevustes juhindutakse arvutipargi kasutamise korrast.
 5. Autoriõigused õpilaste tööde osas kuuluvad Kunstiringi õpilastele.
 6. Õpilane nõustub, et õppeprotsess ja valminud tööd eksponeeritakse võimalusel õppeasutuse või muul näitusepinnal, Kunstiringi e-keskkonnas,  arhiveeritakse digitaalselt Kunstiringi tarbeks ja edastatakse õpilasele.
 7. Kunstiringis osaleja nõustub Kunstiringi Privaatsuspoliitikaga. Kunstiring MTÜ säilitab õppeprotsessi käigus osaleja kohta saadud isikuandmed (õpilase/osaleja nimi, seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe päringute ning sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kehtiva seadusega kooskõlas ja Kunstiringi tegevuse parimaks planeerimiseks, huvide analüüsiks ning analüüsi tulemusel osalejale sobivate pakkumiste tegemiseks. Kunstiring MTÜ ei avalda temale teatavaks saanud osaleja andmeid kolmandale osapoolele.
 8. Osaleja tasub Kunstiringis osalemise tasu ettemaksuna 5 (viie) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest Lepinguga kokkulepitud summa (vt hinnakirja). Vaikimisi rakendub Tavapakett 4 juhul, kui Osaleja pole valinud Hinnakirjast muid pakette. Arveldamine toimub 1 kord kuus. Lepingus ettenähtud maksed tasub osaleja esitatud arvel näidatud arveldusarvele. Arve mittetähtaegse tasumise korral kohaldatakse tasumata summalt viivise määra 0,5% päevas.
 9. Kui arvel näidatud kuupäevaks summat tasuda ei saa, palume sellest eelnevalt teavitada e-posti aadressil info@kunstiring.ee. Arve tasumisega hilinejale soodustused ei kehti.
 10. Kui õpilane ei osale jooksval õppeaastal Kunstiringi tundides selle toimumise aegadel, jääb õpilase poolt tehtud ettemaks Kunstiringile.
 11. Õpilase puudumisel saab puudutud tunnid asendada jooksval õppeaastal Kunstiringi teistes huviringi tundides.
 12. Huviringi tunni ära jäämisel (õpetaja puudumine – haigestumine ja muud ootamatud objektiivsed põhjused) saab õpilane osaleda Kunstiringi jooksval õppeaastal teises huviringi tunnis või poolte kokkuleppel muul ajal toimuvas tunnis või tasaarveldatakse ära jäänud tunni maksumus järgmise kuu arvega.
 13. Osaleja või õpilase seaduslik esindaja kohustub Kunstiringi teavitama õpilase erivajadustest (toiduallergia vms).
 14. Kunstiringi õpilane juhindub õppetöös õpetaja juhistest ja korraldustest. Õpetajal on õigus peale suulise hoiatuse tegemist õppetööd segav õpilane huviringist eemaldada. Hilisem suhtlus õppetööst eemaldatud õpilase osas toimub huvikooli juhtkonna ja õpilase seadusliku esindaja vahel.
 15. Lepingu lõpetamise soovist teatatakse üks kuu ette e-posti teel.
 16. Kunstiringi teadete edastamine toimub e-posti teel (info@kunstiring.ee) või veebi vahendusel (www.kunstiring.ee).
 17. Muudes küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.