1. Üldsätted
1.1.  Kunstiring MTÜ (80391569), edaspidi pidaja, poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Huvikool Kunstiring (edaspidi kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest. Kunstiring MTÜ täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 224542.
1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Ettevõttesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Õppetöö toimub koolitustena septembrist juunini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund ehk õppetund kestab 45 minutit. Õppetundi võib vastavalt vajadusele läbi viia erinevates õppevormides: a) lähiõpe – õpetaja ja õpilane on õppetöös samaaegselt ühes ruumis; b) kaugõpe – õpetaja ja õpilane on õppetöös samaaegselt ühes e-keskkonnas; c) e-õpe – iseseisev õpe kokkulepitud ajaperioodil.
1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.
1.7 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.
1.8 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis on avaldatud koolituskeskuse kodulehel www.kunstiring.ee
1.9 Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.
1.10 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
1.10.1 õppekava nimetus;
1.10.2 õppekavarühm;
1.10.3 õppeesmärk;
1.10.4 õpiväljundid;
1.10.5 õppekava koostamise alus;
1.10.6 sihtgrupp;
1.10.7 õppekeel;
1.10.8 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.10.9 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.10.10 õppe sisu;
1.10.11 õppekeskkonna kirjeldus;
1.10.12 õppemeetod;
1.10.13 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.10.14 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.10.15 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
1.11 Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
1.12 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, aadress, e-post, telefoni number ja isikukood. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt seadusele ja kooskõlas Kunstiringi Privaatsuspoliitikaga
3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab koolituskeskuse kodulehel www.kunstiring.ee täites registreerimisvormi koos vajalike andmetega ning edastades selle koolituskeskusele, saab registreerunu kinnituse avaldatud e-posti aadressile. Huvi korral saab infot koolituse sisu kohta ka e-posti või telefoni teel. Vajadusel nõustame huvilist vajaliku koolituse leidmisel. Kool saadab registreerunud isikutele vahetult pärast registreerumist arve.
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti või telefoni teel. Kontaktid on leitavad kooli kodulehelt www.kunstiring.ee
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Nädal aega enne iga koolituse algust saadab kool registreerunud isikutele täpsema informatsiooni nii koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud parkimiskord, toimumiskoha informatsioon, koolituse ajagraafik, koolituskeskuse poolne leping, õppekava, lektorite kontaktid kui ka vajadusel vajalikud õppematerjalid.
3.2.3. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse registreerunud isikule tagasi või kantakse soovi korral üle sama koolituse järgmise või mõne teise koolituse osavõtutasuks.
4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saatnud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja registreerimislehel esimeses tunnis osaledes oma allkirjaga. Osaleja allkiri kinnitab ühtlasi õppija ja kooli suhteid reguleeriva lepingu.
5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
5.1 Õppija võetakse kooli koolitusele isikliku või seadusliku esindaja sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Kooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija/seadusliku esindaja või klientfirma esindajaga koolitusleping, millele kantakse lektori nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.
5.2 Õppija arvatakse koolist välja tema sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumit menetleb kool üksikjuhtumi põhiselt.
5.3 Õppija on lõpetanud kooli valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami (tulenevalt koolituse õppekavast).
5.4 Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Koolituskeskuse Kunstiring tunnistuse. Tõend väljastatakse õppijale ka siis, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud koolituse mahule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooles kursuse mahus.
5.5 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.
6. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord
6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.
6.2 Õppekava järgse koolituse õppemaksu määrad kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.
6.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse algust või kooli poolt paika pandud maksegraafiku alusel vahetult nädal aega enne koolituse lõppu. Kui nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva pole kogu summa tasutud, siis on koolil õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.
7. Eksami korraldus
7.1 Pikemaajalised koolitused lõppevad eksamiga, lähtuvalt õppekavast. Eksami mitte sooritamise korral on õpilasel koolituskeskuse poolt määratud ajal pärast eksami mittesooritamist osaleda korduseksamil.
7.2 Korduseksami eest on õpilasel kohustus tasuda Koolile 35 Eurot + km vastavalt Kooli esitatud arvele.
7.3 Ilma nimetatud tasu maksmata on koolil õigus õpilast korduseksamile mitte lubada.
7.4 Juhul kui koolituskeskuse poolt väljastatud tunnistus on kadunud, siis duplikaadi väljastamine maksab 10 eurot + km.
8. Koolitusest loobumine
8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (info@kunstiring.ee ).
8.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
8.3. Koolitusest loobumise teatamisel 3 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
8.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
9. Koolituse katkestamine
9.1. Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata. Juhul kui koolituse vältel tabab õppijat terviserike või ilmneb mõni muu mõjuv põhjus, miks ta ei saa jätkuvalt koolitusel osaleda, siis kooli kaalutletud otsuse tulemusena otsustab kool, kas õpilane võib tulevikus kooli poolt korraldataval samasisulisel koolitusel osaleda.
9.2 Õppuril lasub kohustus viivitamatult teavitada kooli juhul kui mõni eelpool viidatud põhjus ilmneb.
9.3 Kool langetab otsuse igakordselt arvestades iga üksikjuhtumi eripärasid. Vajadusel võib koolituskeskus küsida uuesti liitumisel õppijalt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.
9.4 Juhul kui koolitus katkestatakse koolitusel osaleja poolt, siis arve tasumise kohustus osalejale jääb.
10. Õppija õigused ja kohustused
10.1 Õppijal on õigus:
10.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kokkulepitud kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
10.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
10.1.1 nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;
10.1.3 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu (sel juhul õppemaksu ei tagastata).
10.1.4 saada koolituse lõppedes lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav kooli tunnistus.
10.2. Õppija on kohustatud:
10.2.1. tegutsema hädaolukorras vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldustele;
10.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara; IKT-valdkonna õppetegevustes juhindutakse arvutipargi kasutamise korrast.
10.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
10.2.3 tasuma tähtaegselt õppemaksu arvel näidatud summas;
10.2.4 Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.
11. Lektorite kvalifikatsiooninõuded
11.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
12. Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt
12.1 Tulumaksuseadus reguleerib tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt.
12.2 Tulumaksuseaduse § 26 lg 1 kohaselt residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.
12.3 Tulumaksuseaduse § 26 lg 12 kohaselt õppija täienduskoolituses osalemise kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 aasta vanune.
12.4 Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna üksnes juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18-aastane. Seega vanemate isikute huvikoolis õppimise kulusid maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata ei saa.
12.5 Kool on esitanud majandustegevusteade EHIS-es täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta.
13. Vaidluste lahendamise kord
12.1 Kooli ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.